Markkinointi & viestintä

Meille on tärkeää tarjota asiakkaille juuri niitä palveluja ja toimenpiteitä, joita he oikeasti tarvitsevat – tällöin otetaan avuksi markkinointiviestinnän nykytilakartoitukset, markkinoinnin ja viestinnän strateginen suunnittelu sekä asiakas- ja käyttäjätutkimukset. Strateginen suunnittelu saattaa kuulostaa sanana pahalta ja operaationa hinnakkaalta, mutta teemme kartoituksia ja suunnittelua myös hyvin kevyinä toteutuksina. Tärkeintä on, että tehdyt toimenpiteet ovat asiakkaan kannalta mahdollisimman järkeviä ja tehokkaita, oli keinovalikoima mikä tahansa.

Markkinointi ja viestintä kuvituskuva.

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu

Tieto kulkee halutulla tavalla, saavuttaa yleisönsä ja tekee vaikutuksen, kun se muotoillaan oikein ja lähetetään oikeissa kanavissa oikeaan aikaan, oikeille kohderyhmille.

Yritysviestintä ja ulkoistetut viestintäpalvelut

Tarjoamme mainostoimistopalveluiden lisäksi myös viestintäpalveluja, kuten tiedottamista ja konsultointiapua yritysten ja organisaatioiden sisäisessä viestinnässä.

Palvelumuotoilu ja käyttäjätutkimus

Asiakkaan tarpeita ja toiveita selvittämällä pystytään saavuttamaan helpommin oikeita asiakasryhmiä ja markkinoinnin kohdentaminen helpottuu. Tähän voidaan ottaa avuksi asiakas- ja käyttäjätutkimukset, joita voidaan tehdä esimerkiksi kyselyinä tai haastatteluina.

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu

Yrityksen tai organisaation markkinointiviestintä ja viestintä ovat kokonaisuuksia, joiden yhdenmukaisena pitäminen on tärkeää. Oikein suunniteltu ja ajoitettu mainonta tehoaa, ja brändi pysyy yhtenäisenä, jos toimenpiteet mietitään etukäteen. Tieto kulkee halutulla tavalla ja saavuttaa yleisönsä, kun se muotoillaan oikein ja lähetetään oikeissa kanavissa oikeaan aikaan, oikeille kohderyhmille. Hyvin tehty suunnittelu ja huolella mietityt kanava- ja viestivalinnat säästävät myös rahaa.

Asiakkaalla on usein ajatus siitä, mitä hän tarvitsee. Mutta jos tilannetta halutaan selvittää lisää, markkinointiviestinnän, näkyvyyden ja viestinnän nykytilakartoitukset auttavat meitä selvittämään tarkasti, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja millaisella aikataululla ne kannattaa toteuttaa. Suunnittelu voi laajimmillaan sisältää brändistrategian, brändin ilmeineen, sloganeineen ja markkinointimateriaaleineen sekä kampanjasuunnitelmat sisältävän markkinoinnin vuosikellon, jossa on eri toimenpiteet eriteltynä kohderyhmittäin. Teemme myös usein projektien yhteydessä kevyitä nykytilakartoituksia. Tällöin selvitämme esimerkiksi yrityksen verkkonäkyvyyden ja suunnittelemme toimenpiteet sen lisäämiseen.

Oikein suunniteltu ja ajoitettu mainonta tehoaa, ja brändi pysyy yhtenäisenä, jos toimenpiteet mietitään etukäteen

Mitä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu voi sisältää?

Loopy, hymyillen tehtyä digiä ja markkinointiviestintää.

Yritysviestintä ja ulkoistetut viestintäpalvelut

Mainonta, markkinointiviestintä, markkinointi ja viestintä kulkevat käsi kädessä, ja joskus onkin vaikea erottaa, mikä termeistä tarkoittaa mitäkin – ja asiakkaan ei oikeastaan tarvitsekaan erottaa, mutta kokonaisuuksia suunnitellessamme hyödynnämme usein keinoja kaikista osa-alueista.

Viestinnän keinoihin kuuluvat muun muassa tiedottaminen ja suhdetoiminta. Viestinnän merkitys on suuri myös yrityksen sisäisessä toiminnassa, ja sisäisen viestinnän toimivuudella on iso rooli yrityksen toiminnan tehokkuudessa. Jos tuntuu, että viesti ei kulje halutulla tavalla tai sisäistä tai ulkoista viestintää voisi ehkä tehostaa, meiltä saa apuja myös tähän.

Tiedottaminen ja sosiaalisen median ylläpito

Joskus yrityksissä kaivataan viestintään myös ulkopuolista jeesiä isompien viestintäprojektien, kuten vuosikertomusten toteuttamisen tai tapahtumajärjestelyjen aikana. Tarjoamme mielellämme apua, kun tiedottamiseen tarvitaan lisää potkua tai eteen tulee tilanne, jossa pitäisi kirjoittaa mediatiedote ja oma aika on kortilla. Teemme yrityksille myös sosiaalisen median suunnitelmia aihe- ja materiaalipankkeineen ja ylläpidämme sosiaalisen median kanavia.

Kriisiviestintä

Kukaan ei toivo kriisitilanteita, mutta joskus niitä tulee eteen myös yritysmaailmassa ja tilanteen selättämiseksi saattaa kaivata ulkopuolista näkemystä tai neuvoja. Meiltä saa myös niitä. Teemme myös kriisiviestintäsuunnitelmia, joissa varaudutaan erilaisiin kriisitilanteisiin etukäteen, jolloin toimintamallit ovat selvillä kriisitilanteen sattuessa.

Palvelumuotoilu ja käyttäjätutkimus

Palvelumuotoilu on monelle terminä jo tuttu, mutta käytännön tasolla vieras. Moni rinnastaa palvelumuotoilijat tyyppeihin, jotka käyttävät työssään legoja ja vuoraavat seinät post-it -lapuilla. 

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä, minkä ytimessä ovat nimenomaan palvelun käyttäjät, heidän tarpeensa ja kokemuksensa. Palvelumuotoilun menetelmien avulla syvennetään asiakasymmärrystä, tunnistetaan asiakkaita ja palvelun käyttäjiä sekä kehitetään olemassa olevia palveluja tai luodaan uusia – aina asiakkaan näkökulma huomioiden. Hyödynnämme palvelumuotoilua myös digitaalisten palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Käytämme erilaisia digitaaliseen kehittämiseen sopivia menetelmiä ja työkaluja, kuten niitä post-it -lappuja, mutta virtuaalisina. Legot tosin vielä koristavat toimistoamme valmiina rakennelmina.

Asiakasymmärrys – tunnetko asiakkaasi?

Palveluiden kehittämisen kulmakivenä on asiakasymmärrys ja asiakaskokemus. Asiakkaan ymmärtäminen, kuuleminen ja oman asiakkaan tunnistaminen ovat avainasemassa etenkin digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Usein oletetaan tuntevansa omat asiakkaat ja heidän toiveensa, jolloin myös palvelua kehitetään oletusten mukaisesti. Aikaa ja resursseja voidaan kuitenkin säästää huomattavasti selvittämällä ensin: kuka asiakas oikeasti on ja millaisia toiveita asiakkaalla on?

Asiakasymmärrystä kerätään monin tavoin, joista yleisimpiä ovat erilaiset kyselyt, haastattelut ja asiakasprofiilien tekeminen. Kun asiakas- tai käyttäjätutkimus tehdään huolella, se antaa paljon arvokasta tietoa ja auttaa pureutumaan juuri oikeisiin kipukohtiin tai kysymyksiin, joita palvelun käyttämisessä ilmenee. Asiakasprofiilien kautta voidaan tutkia erilaisten asiakkaiden käyttämiä palvelupolkuja ja palvelukokemukseen vaikuttavia asioita, kuten löytyykö tarvittava info helposti tai millainen sisältö houkuttelee diginatiivia nuorta käyttämään palvelua?

Asiakastutkimus ja siitä saatava asiakasymmärrys on ensimmäinen askel palvelukokemuksen parantamisessa. Asiakasymmärryksen avulla voidaan kohdentaa voimavarat juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Kun palvelu kohtaa sen käyttäjän tarpeet ja toiveet, asiakaskokemus paranee ja sitä kautta koko liiketoiminta vahvistuu.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakaskokemus etenkin digitaalisessa ympäristössä on merkittävässä roolissa, sillä myös digitaalisen palvelun käyttäjälle jää mielikuva ja tunnepohjainen kokemus eli ”fiilis” palvelun käyttämisestä. Aivan kuten perinteisessä tai fyysisessä palvelukokemuksessa, esimerkiksi kahvilassa kävijälle jää tietynlainen fiilis ja asiakaskokemus palvelutilanteesta sekä vallitsevasta tunnelmasta. Me varmistamme sen, että palvelu on sujuva käyttää ja sen käyttäjälle jää turvallinen ja iloinen fiilis.

Asiakaskokemusta kehitetään selvittämällä muun muassa asiakkaan palvelupolku, mihin sisältyy kaikki asiakkaan tai palvelun käyttäjän toiminnot ja tunteet ennen palvelua, sen aikana ja sen jälkeen. Palvelupolun kartoittaminen alkaa siis jo asiakkaan kiinnostuksesta tuotetta tai palvelua kohtaan. Jokaisen käyttäjän kokemus, motiivit ja palvelutarpeet ovat erilaisia. Palvelupolun avulla selvitetään myös palvelun löydettävyys, saavutettavuus ja sen toimivuus erilaisten käyttäjien näkökulmasta. Asiakaskokemusta ja palvelupolkua voidaan tutkia myös tarkemmin halutuilta osa-alueilta, jolloin päästään pureutumaan aina yksityiskohtiin asti.

Kun asiakaskokemus on positiivinen, niin palvelua käytetään todennäköisemmin uudelleen ja suositellaan eteenpäin. Keskittymällä asiakaskokemukseen, edistät koko liiketoimintaasi.